Home

Vanuit haar streven naar ontwikkeling van duurzame technologie heeft VITO de certificatie- en keuringsdienst Certipro opgericht. De afdeling is onderverdeeld in de afdeling MatCh. CERTIPRO  werkt onafhankelijk van de andere afdelingen van MatCh en van VITO. Bovendien hechten de CEO van VITO en de directeur van MatCh er het grootste belang aan dat de uitvoering van de keurings- en certificatie-activiteiten op een deskundige, onpartijdige en objectieve manier worden uitgevoerd. Hiertoe hebben de CEO van VITO en de directeur van MatCh  een onpartijdigheidsverklaring ondertekend die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van CERTIPRO beschrijft. Eventuele klachten in verband met een risico wat de onpartijdigheid betreft, kunnen gemeld worden op info@certipro.be of via brief aan het secretariaat van CERTIPRO.
 
Certificatie is een objectieve manier om kwalitatieve producten te helpen promoten die de verduurzaming van onze samenleving ondersteunen. Alle partijen die betrokken zijn bij of belang hebben in een certificatie-activiteit van CERTIPRO, hebben de mogelijk om een klacht in te dienen indien zij ontevreden zijn over de certificatie-activiteiten van CERTIPRO of de producten die geleverd worden onder een door CERTIPRO afgeleverd vrijwillig keurmerk (BENOR, QUAREA, VLAMINOR). Klachten kunnen ingediend worden via mail info@certipro.be of per brief aan het secreteriaat of de voorzitter van Comité van Beroep op het adres van CERTIPRO. (Procedure klacht beroep gehoor)
 
De certificatieschema's baseren zich op eisen uit bestaande of toekomstige Europese, nationale en/of gewestelijke reglementeringen en/of normeringen. Deze worden aangevuld met bijkomende criteria zodat de gecertificeerde producten het vertrouwen waard zijn van de gebuikers en aanbesteders én de producten bovendien bijdragen aan een duurzame samenleving. Op deze manier streeft Certipro naar promotie van producten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving én bovendien kwalitatief in orde zijn.
 
De certificatieschema’s die CERTIPRO in zijn portefeuille heeft, staan open voor alle aanvragers. CERTIPRO heeft immers een niet-discriminerend beleid. Dit niet-discriminerend beleid weerspiegelt zich in de volledige uitvoering van de certificatieschema's alsook doorheen de volledige werking van CERTIPRO (procedures, certificatiebeslissingen, samenstelling van raden en comités, opstellen van certificatieschema’s …). Dit betekent dat de toegang tot het certificatieschema niet bepaald wordt door de grootte van de aanvrager, zijn lidmaatschap bij bepaalde verenigingen of groepen, het aantal certificaten dat de aanvrager al dan niet reeds in zijn bezit heeft. CERTIPTRO stelt ook geen onrechtmatige financiële of andere eisen. CERTIPRO beperkt de eisen, de evaluatie, de beoordeling, de beslissing en het toezicht tot die elementen die in de certificatieschema’s worden aangereikt.
 
Certipro is gestart met de keuring en certificatie van individuele en kleinschalige afvalwater- zuiveringsinstallaties (IBA en KWZI) en septische tanks. Intussen worden gerecycleerde granulaten en hydraulisch gebonden mengsels onder het Quareakeurmerk gecertificeerd. Ceripro is ook erkend om afvalstoffen met een grondstofverklaring te certificeren. Deze secundaire grondstoffen kunnen als zodanig gecertificeerd ofwel verwerkt in gestabiliseerde mengsels.
 
In de toekomst zal Certipro zijn gamma producttypen verder uitbreiden.
 
Volgende producten worden door CERTIPRO gekeurd en gecertificeerd:

 • Afvalwaterzuiveringsinstallaties en septische tanks
  • Benor en Vlaminor productcertificatie van kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties  tot 50 inwonersequivalenten (IE) en septische tanks, ook tot 50 IE (vrijwillige keurmerken)
 • Gerecycleerde granulaten
  • Notified Body voor (gerecycleerde) granulaten (wettelijke verplichting - Europese Bouwproductenverordening)
  • Omvormen van puin (afvalstoffen) naar gerecycleerde granulaten (secundaire grondstoffen): Om als secundaire grondstof te kunnen gebruikt worden moeten afvalstoffen zowel bouwtechnisch als milieuhygienisch voldoen aan de eisen:
   • de bouwtechnische eisen: hierbij wordt enerzijds het FPC gecontroleerd (zie hierboven, Notiified Body) maar anderzijds een doorgedreven onderzoek naar de bouwtechische eisen welke worden gecertificeerd door het Quarea-keurmerk (vrijwillig keurmerk) 
   • anderzijds de milieuhygiënische eisen welken worden gecertificeerd door het VLAMINOR-keurmerk (wettelijk verplicht conform het eenheidsreglement)
  • Gestabiliseerde mensels gecertificeerd onder het Quarea-keurmerk (vrijwillig keurmerk)

Certificatie is een objectieve manier om kwalitatieve producten te helpen promoten die de ;verduurzaming van onze samenlevring ondersteunen. Vanuit haar streven naar ontwikkeling van duurzame technologie heeft VITO de certificatie- en keuringsdienst CERTIPRO opgericht.