Grondstof

Het kwaliteitsborgingssysteem KBS Grondstof heeft tot doel de garantie te bieden dat de milieuhygiënische kwaliteit van de grondstoffen in overeenstemming is met de bepalingen van het lastenboek CRT-LB003 (KBS Grondstof) en in voorkomend geval met de voorwaarden, vermeld in de grondstofverklaring. Naast deze milieuhygiënische kwaliteit kan de producent opteren voor de opvolging en certificatie van  bouwtechnische eisen. Deze opvolging en certificatie  van de bouwtechnische eisen door de certificatie-instelling is volledig vrijwillig en heeft enkel toepassing indien het beoogde product een specifieke bouwtechnische toepassing heeft. De bouwtechnische eisen en het toepassingsgebied zullen op de technische fiche worden vermeld.

Het kwaliteitsborgingssysteem bestaat uit een zelfcontrole door de producent van de grondstof en een externe controle daarvan door de certificatie-instelling. Minstens volgende aspecten worden beoordeeld:

  1. de acceptatiecriteria en de acceptatieprocedure die aangeven hoe de aard, de samenstelling en de verpakking van de geaccepteerde inputmaterialen worden beoordeeld en bijgestuurd als dat nodig is;
  2. de monitoring van het proces waaruit de grondstof voortkomt. Elke wijziging in het productieproces wordt aan de OVAM en de certificatie-instelling gemeld als de wijziging van het productieproces een impact heeft op de aard en de samenstelling van de grondstof;
  3. de monitoring van de grondstof. De producent stelt minstens een controleschema op dat de conformiteit van de grondstof en desgevallend van de mengsels die hij daarmee aanmaakt met de wetgeving en, als dat van toepassing is, met de voorwaarden, vermeld in de grondstofverklaring, doorlopend moet verzekeren. Het controleschema moet afgestemd zijn op de potentiële milieurisico’s bij het gebruik van de grondstof. De producent brengt de toezichthouder en de certificatie-instelling op de hoogte van iedere vastgestelde non-conformiteit. Monsternemingen en analyses worden op een deskundige wijze uitgevoerd. Als in de grondstofverklaring gebruiksvoorwaarden zijn opgelegd, geeft de producent aan hoe hij de gebruiker op de hoogte zal brengen van die verplichtingen;
  4. de maatregelen voor het voorraadbeheer en de opmaak en de inhoud van de afleveringsbonnen voor de afvoer van de grondstof;
  5. de opleiding van het personeel, met minstens een beschrijving van de wijze waarop de medewerkers worden opgeleid, bevoegd verklaard en bijgeschoold;
  6. de werkmethode die aangeeft op welke manier het materialenregister wordt bijgehouden, welke data dat register bevat en waar het register ter inzage ligt. Alle acties, behandelingen, monsternemingen, analyses en controles worden geregistreerd in werkboeken. De resultaten worden geregistreerd in controleregisters;
  7. voor elk onderdeel van het proces van zelfcontrole een oplijsting van de bevoegdheden en verantwoordelijken.

CERTIPRO heeft voor grondstoffen met een grondstofverklaring van de OVAM  het lastenboek KBS Grondstof uitgewerkt (CRT-LB003). Dit lastenboek vormt de basis voor de certificatie. Gecertificeerde grondstoffen kunnen gebruik maken van het VLAMINOR logo.

.

VLAMINOR Logo