Sorteerinrichtingen

KBS Sorteerder

Sinds 5 maart 2018 is de zesde versie van het VLAREMA van kracht, het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van de materiaalkringlopen. Dit brengt voor de sorteerinrichtingen de verplichting mee dat deze moeten beschikken over een kwaliteitsborgingsssyteem (KBS). De voorwaarden waaraan dit KBS moet voldoen, zijn beschreven in de bijlage 3 van het Eenheidsreglement 'Gerecycleerde Granulaten'.

Voordeel voor sorteerinrichtigen die beschikken over een gecertificeerd KBS is dat het uitgesorteerde puin als LMRP (Laag Milieu Risico Profiel) puin naar een breker kan worden afgevoerd. Het uitgesorteerde puin moet steeds een verdere bewerking krijgen bij een breker en kan nooit als grondstof op de markt gebracht worden.

Indien de sorteerinrichting de fijne fractie van het puin, met name het sorteerzeefzand (<20 mm), op de markt wil zetten als grondstof, moet dit sorteerzeefzand gecertificeerd worden via het eenheidsreglement.

CERTIPRO heeft voor sorteerinrichtingen het lastenboek KBS Sorteerder uitgewerkt (CRT-LB004). Dit lastenboek vormt de basis voor de certificatie. Gecertificeerde sorteerinrichtingen kunnen gebruik maken van het VLAMINOR logo.

VLAMINOR Logo

 

Een lijst van de sorteerinrichtingen die bij CERTIPRO zijn aangesloten met een onderverdeling per product (sorteerzeefzand, sorteerzeefpuin met aanduiding van de fractie) kan je terug vindein op het tabblad 'Overzicht certificaten'.