Gerecycleerde granulaten

Gerecycleerde granulaten kunnen gebruikt worden in de wegenbouw en voor infrastructuurwerken. Ze worden ingezet als alternatief voor primaire granulaten, zowel in ongebonden als (licht) gebonden toepassingen en dragen zo bij aan een meer duurzame samenleving. 

Voor de bouwtechnische eisen gaat het QUAREA-zorgsysteem veel verder dan de wettelijke eisen zoals bepaald in de Europese bouwproductenverordening 305/2011. Het QUAREA-zorgsysteem voorziet in bijkomende externe controlebezoeken alsook in externe controleproeven. Tijdens een controlebezoek worden monsters van de voorraad genomen.Het monsters worden gevierendeeld. 1 deel wordt door de vergunninghouder beproefd onder toezicht van de keuringsinstelling. Een tweede deel wordt bewaard als reservemonster. Een derde deel wordt beproefd in een externe geaccrediteerd laboratorium, een vierde deel wordt verwijderd.

Voor de milieuhygiënische eisen controleert CERTIPRO of wordt voldaan aan de eisen zoals beschreven in het eenheidsreglement voor de certificatie van de milieuhygiënische kwaliteit van gerecycleerde granulaten. Tijdens de externe controlebezoeken worden monsters genomen conform de CMA-procedures door een VLAREL erkend monsternemer. CERTIPRO is VLAREL erkend.

  • (VLAREL: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu raadpleegbaar via de website van de Vlaalse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE))
  • (CMA: Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA) raadpleegbaar op de EMIS-website van VITO)

Volgens het minstrieel besluit (B.S. 05 januari 2006) voldoen de gerecyleerde granulaten gecertifieerd volgens het Quarea- zorgsysteem aan de VLAREMA- eisen voor het bekomen van het statuut van secundaire grondstoffen.

Het dienstorder van 14 september 2015 (MOW/AWV/2015/16) geeft aan dat de overheid ervan overtuigd is dat de bouwtechnische kwaliteit van QUAREA-producten gelijkwaardig is aan de BENOR-producten. Deze gelijkwaardigheid geldt ook voor versie 4.0 van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw. Immers in hoofdstuk 1 (versie 4.0) van SB250 staat in Art. 53 (pagina I-2) staat volgend geschreven:

Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op de opdrachten onderhevig aan dit Standaardbestek:

  • de technische bepalingen van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 3.1 van 2014 (hoofdstukken 2 tot en met 14);
  • de Errata en aanvullingen bij versie 3.1 van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw van 2016.de Errata en aanvullingen bij versie 3.1 van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw van 2016.

Voor de lijst met de vergunninghouders en de lijst met alle producten per vergunninghouder moet men het tabblad 'Overzicht Certificaten' raadplegen.

Indien een vergunninghouder een nieuwe technische fiche wenst, dient hij onderstaand document te vervolledigen en terug te bezorgen aan Certipro.

WINDOWS10 gebruikers kunnen soms last ondervinden bij het gebruik van bijgaande link. Zij krijgen volgend scherm:

Windows 10 login

In dit geval moet men op Annuleren drukken. Het document zal zich dan openen.